Lijsten in Python

Een lijst is een geordend n-tal aan gegevens. Deze gegevens kunnen gehele of reële getallen zijn, strings of Booleaanse variabelen. een voorbeeld is volgende lijst van priemgetallen: priem = [2,3,5,7,11].

 • In een lijst kan een element meer als 1 keer voorkomen.
 • Je kan aan een list steeds een element toevoegen. In ons voorbeeld: priem.append(13). De nieuwe lijst met naam priem is dan priem=[2,3,5,7,11,13].
 • Elk element in een lijst is geïndexeerd, met andere woorden : elk element heeft een rangnummer. Het eerste element heeft rangnummer 0, het tweede rangnummer1, enz. Zo is priem[0]=2 en priem[5]=13.
 • Je kan ook vragen naar de lengte van een lijst via len(priem). De waarde in ons voorbeeld is len(priem)=6.

Een paar andere functies op een lijst zijn:

 •  lijst.count(x): telt het aantal keer dat x voorkomt in de lijst.
 • lijst.index(x): geeft de index weer van het element x in de lijst.
 • lijst.extend(lijst2): voegt lijst 2 toe aan lijst.
 • lijst.insert(x,y): voegt het element x toe op plaats met index y.
 • lijst.remove(x): verwijder het element x uit de lijst.
 • lijst.reverse(): de volgorde van de elementen in de lijst wordt omgekeerd.
 • lijst.sort: rangschikken van de elementen van de lijst.