While – lussen

Als de herhalingen eerder afhangen van een bepaalde voorwaarde, kan je beter een while-lus gebruiken. 

Alle iteraties zullen uitgevoerd worden, zolang de voorwaarde  
 achter de while geldt. In bovenstaand voorbeeld zal zolang i < 6, de waarde van i afgedrukt worden, en zal telkens met 1 worden vermeerderd.

For lussen

Een zeer belangrijke functie bij het programmeren zijn de lussen. Als je in je code graag iets stelselmatig wilt overlopen, kan je hiervoor de for-lus gebruiken. We geven een paar voorbeelden:

De for-lus zal alle waarden van i overlopen van 0 tot en met 3. Elke instructie na de insprong wordt dan bij elke herhaling uitgevoerd. Voor de eerste stap zal i = 0, voor de tweede stap zal dat 1 meer zijn en zo gaan we verder tot aan 3, één minder dan het getal aangegeven in de range functie.

Indien je niet bij 0 wilt beginnen of met grotere stapje wilt gaan kan je een uitgebreide range functie gebruiken. Zo zal range(1,11,2) starten bij 1, stoppen voor 11 en met stapjes van 2  vooruit gaan

In plaats van de range functie, kan je ook alle elementen uit een lijst afgaan:

 

If … Else …

De if-functie is, in elke programmeertaal, een vaak gebruikte functie. Een voorbeeld in Python ziet er uit als :

a=2
b=3
if a>b:
    print(‘a is groter dan b’)N

Na de if komt dus een voorwaarde, die al dan niet waar is. Indien de uitspraak True is, dan wordt alle code uitgevoerd die ingesprongen is. Om het begin van de insprong aan te duiden, zet je een dubbel punt. 

Als je graag nog een code had ingevoerd, indien de uitspraak False was, gebruik je hiervoor else.

 

Vergelijkende operatoren

Operatoren zijn de symbolen die  in Python de wiskundige bewerkingen uitvoeren, zoals +,-,*,…

Vergelijkende operatoren worden gebruikt om waarden met elkaar te vergelijken. Ze geven True of False terug, dus waar of niet waar, afhankelijk van de vergelijking. Deze waarde noem je een boolean waarde. Enkele voorbeelden: 

 • Is a=b? , wordt in Python a==b.
 • is a niet gelijk aan b, wordt a!=b.
 • a<b blijft.
 • a kleiner dan of gelijk aan b wordt a<=b
 • a\in A wordt a in list.

 

Lijsten in Python

Een lijst is een geordend n-tal aan gegevens. Deze gegevens kunnen gehele of reële getallen zijn, strings of Booleaanse variabelen. een voorbeeld is volgende lijst van priemgetallen: priem = [2,3,5,7,11].

 • In een lijst kan een element meer als 1 keer voorkomen.
 • Je kan aan een list steeds een element toevoegen. In ons voorbeeld: priem.append(13). De nieuwe lijst met naam priem is dan priem=[2,3,5,7,11,13].
 • Elk element in een lijst is geïndexeerd, met andere woorden : elk element heeft een rangnummer. Het eerste element heeft rangnummer 0, het tweede rangnummer1, enz. Zo is priem[0]=2 en priem[5]=11.
 • Je kan ook vragen naar de lengte van een lijst via len(priem). De waarde in ons voorbeeld is len(priem)=6.

Een paar andere functies op een lijst zijn:

 •  lijst.count(x): telt het aantal keer dat x voorkomt in de lijst.
 • lijst.index(x): geeft de index weer van het element x in de lijst.
 • lijst.extend(lijst2): voegt lijst 2 toe aan lijst.
 • lijst.insert(x,y): voegt het element x toe op plaats met index y.
 • lijst;remove(x): verwijder het element x uit de lijst.
 • lijst.reverse(): de volgorde van de elementen in de lijst wordt omgekeerd.
 • lijst.sort: rangschikken van de elementen van de lijst.