Een getal raden

Schrijf in Python een programma dat zelf een getal kiest tussen 1 en 100. Jij moet raden welk getal het is. de computer geeft enkel aan of je lager of hoger moet gokken.

Een paar opmerkingen:

  • input geeft steeds een string-variabele. Vandaar de toevoeging int om hiervan een geheel getal te maken.
  • randint(1,101) geeft een geheel getal tussen 1 en 100. Lett op je moet dus 1 getal hoger geven: 101
  • != betekent is niet gelijk aan bij een test.

Een mogelijke output :