Opgave 39

Bewijs dat geen enkel getal van de vorm

    \[3^m+3^n+1\]

met m en n strikt positieve gehele getallen, een volkomen kwadraat is.

Antwoord

 • Veronderstel dat er toch een natuurlijk getal k bestaat zodat

      \[3^3+3^n+2=k^2\]

 • Dan is 3^m+3^n=(k+1)(k-1). Omdat het linkerlid even is en omdat k-1 en k+1 dezelfde pariteit hebben, zijn k-1 en k+1 opeenvolgende even getallen.
 • Dit betekent ook dat ofwel k-1 ofwel k+1 een viervoud is. Het rechterlid (k-1)(k+1) is dus deelbaar door 8.
 • Bij deling door 8 zijn de resten van machten van 3 ofwel 1 ofwel 3. De som 3^m+3^n is dus modulo 8, gelijk aan 2,4 of 6 en dus zeker niet deelbaar door 8.
 • Bijgevolg kan 3^m+3^n+1 nooit een volkomen kwadraat zijn.

Nootje 43

Zoek de oppervlakte van de getekende cirkel.

 

Antwoord

 • Noem de rechthoekzijden van de rechthoekige driehoeken a en b.
 • Dan is a*b=2*24=48.
 • De totale oppervlakte van het grote vierkant is 100 plus vierkeer de rechthoekige driehoek met oppervlakte 24, dus 196. Bijgevolg is de zijde van het grote vierkant gelijk aan 16. Dus is a+b=16
 • Uit de twee betrekkingen met a en b vinden we dan dat a=8 en b=6.
 • Nu weten we dat de oppervlakte van een rechthoekige driehoek gelijk is aan de straal van de ingeschreven cirkel vermenigvuldigd met de halve omtrek van de driehoek. Bijgevolg is de straal gelijk aan 2.
 • De oppervlakte van de getekende cirkel is 4\pi.

 

 

Nootje 41

Gegeven zijn twee cirkels met stralen 4 en 11. De afstand tussen hun middelpunten is 25. Bepaal de som van de lengtes van een inwendig en een uitwendig  gemeenschappelijke raaklijn.

Antwoord

 • Verbind de middelpunten van de cirkels met de raakpunten A en A’ en teken door A’ een evenwijdige met de rechte die de middelpunten van de twee cirkels (de centraal)  verbindt.
 • De onderste driehoek is rechthoekig. De schuine zijde meet 25 en één van de rechthoekszijden is 11-4=7. Dus is, volgens Pythagoras y=24.
 • Noteer met S het snijpunt van de centraal met TT’.
 • De driehoeken OTS en MT’S zijn gelijkvormige rechthoekige driehoeken. Dus \frac{25-a}{11}=\frac{a}{4}. Bijgevolg is a=\frac{20}{3}.
 • Dan is x=|TS|+|T'S|=\sqrt{a^2-4^2}+\sqrt{(25-a)^2-11^2}=20.
 • Tenslotte is de gevraagde som gelijk aan x+y=44.

Nootje 38

Antwoord

 • Onderverdelen in driehoeken lijkt een goed idee:
 • De gelijkheid van oppervlaktes is evident: zelfde hoogte en even grote basis. 
 • De vierhoek linksboven heeft oppervlakte 20 en is dus gelijk aan 16-x+32-y.
 • Hieruit volgt x+y=28.
 • De oppervlakte van de vierhoek rechts onder, die gevraagd wordt, is gelijk aan x+y, dus de gevraagde oppervlakte is gelijk aan 28 vierkante centimeter.